หลักธรรมนำชีวิต                                                  พิธีมอบรางวัลผลการสอบกลางภาค
                     กิจกรรมวันตรุษจีน                                               IEP invitation day                                                การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน                                          Pack Holiday ป.1,Gr.1
                     Pack Holiday ป.2,Gr.2                                              Pack Holiday ป.3,Gr.3                                                Extra 2018                                                      Fluent English Project
                           เพชรยอดมงกุฏ                                                โครงการฝึกซ้อมป้องกันอุบัติภัย                                       วันแม่แห่งชาติ                                                          พิธีเฉลิมพระเกียรติ
                    ถวายเทียนจำนำพรรษา