โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ
นักเรียนที่มีคะแนนอันดับที่ 4-10 (ระดับประเทศ) เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา 2,000 บาท และเหรียญรางวัลของมูลนิธิร่มฉัตร
จากการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8
เมื่อวันที่ 10-11 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 1 คน
เด็กหญิงนัยน์ภัค สุทธิพานิช


โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมทุนการศึกษา 500 บาท
ในการแข่งขันทักษะ "รักภาษาจีน" ณ โรงเรียนวัดบางรักใหญ่ (สายอักษรศรี) ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 
1.เด็กหญิงสิริโชติ พุทธนุกูลชัย ได้รับรางวัลชมเชย ในการระบายสีจีน พร้อมทุนการศึกษา 500 บาท
2.เด็กหญิงเบญจพร ทองน่วม ได้รับรางวัลชมเชย ในการระบายสีจีน พร้อมทุนการศึกษา 500 บาท
3.เด็กหญิงพัทธนันท์ วิวัฒน์ไพศาล ได้รับรางวัลชมเชย ในการคัดลายมือจีน พร้อมทุนการศึกษา 500 บาท